Summa sidvisningar

onsdag 22 maj 2013

Apelsinolja VARNING FÖR NATURLIGT GIFT skadar DNA!!!


VARNING!!!

För några år sedan, importerade jag Apelsin olja från Kanada, den ansåg miljövänlig för den var gjord av oljan från citrusfrukter, och alla vet vilken OTROLIG VITAMIN BOMB det är :) nåja jag kontaktade ALMI för att utvärdera mina möjligheter till en fabrik i min hemstad och fick då hjälp via Jirgrelius i Ås

Jag känner mig tvungen att gå ut med den här informationen efter att jag kontaktat Livsmedelsverket och skickade med informationen från Jirgrelius, hon kunde inte öppna dokumentet :) utan antog att jag mena besprutning :) nåja jag gav henne lite tips, bla ÖPPNA DOKUMENTET! När det är bakning och matlagning används det så ofta citrusfrukter, släng en hel apelsin i köttgrytan i en timme, Sågott??? riv skalet av en citron till glassen, pajen etc???
OBS!!! DET ÄR INTE BESPRUTNINGS GIFT UTAN OLJANS EGNA GIFT!!!! VARNING!!!!!!
Det står bla 
.Miljöfarligt på grund av att det är mycket giftig för 
vattenlevande organismer kombinerat med att det kan orsaka 
långsiktiga skador i miljön.

Jirgrelius utvärdering visar att oljan är extremt miljö giftigt ej nedbrytningsbart och skadar DNA i generationer!!
Jag har kopierat över dokumentet  se längre ner...
Vill du se den riktigt kan jag maila den till dig,
maila till  bitta1961@gmail.com
Birgitta Werner
OBS! DELA OCH INFORMERA ALLA!!#Sid  (4)

### Uppdragsbeskrivning Datum
2009 11 12
Kemikalie och produkt verifiering
Beställare:  Birgitta Werner genom ALMI
Kontakt: Sven Wadman
sven.wadman@jll.se, 063 147328 Författare
Dag Hartman/Sven Wadman/Tomas Östberg


Beställarbeskrivning Hur miljövänlig är produkten, rengöringsmedel/tvättmedel som baseras på extraktionsprodukter från citrusfrukter, enligt produktblad från Natures Ultimate, C2C Marketing Inc.

Bakgrund Vid besök av Anders Mårtensson ALMI Mitt och företagaren Birgitta Werner i nov 2008 så presenterade Birgitta en ny produkt och affärsidé som hon behövde hjälp med.

Behovsbeskrivning Kortfattat datasökning på ämnen i produkten samt genomgång av Jegrelius Kunskapsbank.

Genomförande Genom Databas sökning och utvärdering.

Resursbehov Inledningsvis så anlitar vi Dag Hartman JiLU för att få ett utlåtande utifrån initialt data sök. Resultatet kan gå vidare om kunden så önskar, med interna, externa eller andra resurser enligt ny förfrågan.

Tidsplan Ingen tidsplan föreligger.

Sammanfattning Produkten baseras på Citrus Terpenes som består upp till 90 % av
d-limonen. d-Limonen är klassificerat som både miljöfarligt och
hälsofarligt. Miljöfarligt på grund av att det är mycket giftig för
vattenlevande organismer kombinerat med att det kan orsaka
långsiktiga skador i miljön. Klassificering som hälsofarligt är
grundat på risk för hudirritation och risk för allergi vid hudkontakt
(sensibilisering).Produkten
Rengöringsmedlet Nature Ultimate Oranges består till 60-97% av Citrus Terpenes
(cas 68647-72-3) vilket är en extraktionsprodukt från citrusfrukter som huvudsakligen består av d-limonen. Produkten innehåller även 3-40% av andra ämnen som klassas som affärshemligheter, ämnen som troligen är tensider.
För extrakt från citrusskal finns det många synonymer, några av dessa är listade i tabell 1. Det finns också många CAS nr som i vissa fall både används för extrakt och för ämnet limonen samt vissa CAS nr som endast används i USA.

Tabell 1: CAS nr för extrakt och limonene. Understrukna CAS nr är de mest använda.
Vanliga CAS nr Europa Vanliga CAS nr USA
Lemon oil, Citrus oil, Citrus terpentenes, lemon terpentenes, Apelsinolja m.m 8028-48-6, 97766-30-8, 68917-57-7, 65996-98-7 8008-57-9, 68647-72-3, 94266-47-4
( l, R, +)-limonen, d- +/- limonen, dl-limonen 138-86-3, 5989-27-5, 5989-54-8, 7705-14-8 138-86-3, 5989-27-5, 68647-72-3


Tillverkning av d-limonen
Den olja som utvinns ur citrusfrukters skal består upp till 90 % av ämnet d-limonen. Denna olja är skild från juice och destilleras för att återvinna smak och parfymoljor. Efter juice-tillverkning transporteras skalen till en ångextraktionsapparat som drar ur oljan ur skalen. När ångan kondenseras, flyter ett lager av olja på ytan av kondensvattnet. Detta är d-limonen av
teknisk kvalitet.
Under det senaste decenniet har användningen av d-limonen har vuxit enormt, till bland annat färg- och parfymindustrin, oljan kan även användas som kylvätska. Men den största tillväxtmarknaden av d-limonen är användning i rengöringsprodukter både för industriellt bruk och i hushållsprodukter. d-limonen kan användas antingen som ett lösningsmedel direkt, eller som en i vatten utspädd produkt.
d-limonen är en mycket mångsidig kemikalie som kan användas i en mängd olika tillämpningar. Den är mer effektiv än vanliga rengöringsmedel. Som ett lösningsmedel kan d-limonen ersätta en mängd olika produkter, bland annat teknisk sprit, metyletylketon, aceton, toluen, glykoletrar och fluorerade och klorerade organiska lösningsmedel.


Marknad och användning
Enligt de färskaste flödesanalyser för limonen från Kemikalieinspektionen tillverkades det i Sverige 195 ton limonen år 2004. Huvuddelen gick på export och mindre än ett ton används i tillverkning av kemiska produkter. Det importerades även ca 31 ton limonen i kemiska produkter så som rengöringsmedel, avfettningsmedel, färger, bilvårdsprodukter m.m. Totalt fanns det ca 250 produkter varav 88 var konsumenttillgängliga.
År 2008 var ca 64 ton citrusoljor och ca 74 ton ren limonen registrerat i Kemikalieinspektionens produktregister, se bilaga 2.
En enklare sökning på Internet med sökordet ”avfettning” tillsammans med det vanligaste cas nr för apelsinolja respektive limonen visar att det på den svenska marknaden finns fler avfettningsprodukter som innehåller apelsinolja än som innehåller ren limonen. Enligt sex varuinformationsblad för produkter innehållande apelsinolja, innehöll fyra st 5-24% apelsinolja, en >25% och en 60-100%. Utöver dessa finns det ett otal produkter där apelsinolja används som parfym med mycket låga koncentrationer.
Europeiska tillverkare och importörer finns listade i bilaga 3.

Hälsa och miljö
I säkerhetsdatabladet för Natures Ultimate Orange anges att komponenterna är klassade som GRAS (Generally Recognized as Safe) av US-FDA. Med detta menas att citrus extrakt är säkert under normal användning som livsmedelstillsats och då i låga koncentrationer, men det säger ingenting om hälsa och säkerhet vid annan användning.
I Europa och Sverige är limonen klassificerat som både miljöfarligt och hälsofarlig/irriterande, i USA är limonen klassat som ” Skin / Eye Irritant”. Vad som är anledningen till skillnaden i klassificering är oklart, men eftersom Sverige är den tilltänkta marknaden är det den svenska och europeiska klassificeringen som gäller. Den fullständiga klassificeringen och märkning återfinns i bilaga 1. Kortfattat så klassas limonen som miljöfarlig på grund av att den är mycket giftig för vattenlevande organismer kombinerat med att den kan orsaka långsiktiga skador i miljön (svårnedbrytbar och risk för bioackumulering). Klassificeringen som irriterande är grundat på risk för hudirritation och risk för allergi vid hudkontakt (sensibilisering).
Det har visat sig att limonen lätt kan oxidera till bland annat hydroperoxid. Omkring 2-3 % av patienter med misstänkt hudallergi är allergiska mot oxiderad limonen eller hydroperoxidfraktionen av oxiderad limonen (Johansson, 2009).
På grund av sina sensibilserande egenskaper finns det även hygieniska gränsvärden för limonen i luft angivna i AFS 2005:17.
I Kemikalieinspektionens prioriteringsdatabas (PRIO) är limonen upptaget som ett riskminskningsämne, vilket innebär att man skall göra en riskbedömning utifrån varje enskilt användningsområde.


Referenser
Europeiska kemikaliebyrån, Ispra, 2009-11-12, ESIS :  European chemical Substances Information System, http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/
HSDB - Hazardous Substances Databank, 2009-11-12, http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB
Johansson Staffan, 2009, Limonene Hydroperoxides in Allergic Contact Dermatitis. Radical Formation, Sensitizing Capacity and Immunogenic Complex Formation. Göteborgs Universitet.
Kemikalieinspektionens databaser, 2009-11-12, http://www.kemi.se/templates/Page____2824.aspx
Shenet databas, 2009-11-12, Limonen, http://www.shenet.se/ravaror/limonen.html
Shenet databas, 2009-11-12, Apelsinessens, http://www.shenet.se/ravaror/eoapelsin.htmlTabell 2: Europeiska producenter och importörer av apelsinolja (CAS nr 8028-48-6).


Tabell 3: Europeiska producenter och importörer av d-limonen (CAS nr 138-86-3).Inga kommentarer:

Skicka en kommentar